HUSO PKRU Academic Positions 22 Aug 2018 10

คมส. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2561 อาจารย์แสงเดือน หังสวนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำหรับโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละแขนงวิชา การดำรงตำแหน่งทางวิชาการจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิต ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Academic Positions 22 Aug 2018 2

HUSO PKRU Academic Positions 22 Aug 2018 3

HUSO PKRU Academic Positions 22 Aug 2018 5

HUSO PKRU Academic Positions 22 Aug 2018 9

HUSO PKRU Academic Positions 22 Aug 2018 11

HUSO PKRU Academic Positions 22 Aug 2018 13

HUSO PKRU Academic Positions 22 Aug 2018 12

HUSO PKRU Academic Positions 22 Aug 2018 15

HUSO PKRU Academic Positions 22 Aug 2018 4

HUSO PKRU Academic Positions 22 Aug 2018 6

HUSO PKRU Academic Positions 22 Aug 2018 8

HUSO PKRU Academic Positions 22 Aug 2018 14

HUSO PKRU Academic Positions 22 Aug 2018 7