สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการสัมมนาไขภาษากับไทยศิลปศาสตร์ “หลากสื่อ หลากตัวตน หลากคน หลากมิติ” - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Thai Department Seminar 13 Nov 2018 11

สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการสัมมนาไขภาษากับไทยศิลปศาสตร์ “หลากสื่อ หลากตัวตน หลากคน หลากมิติ”

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาไขภาษากับไทยศิลปศาสตร์ “หลากสื่อ หลากตัวตน หลากคน หลากมิติ” ณ ห้องประชุมแคแสด 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านภาษาไทย รวมทั้งเป็นการฝึกประสบการณ์จริงในการจัดสัมมนาของนักศึกษา โดยมี อาจารย์แสงเดือน หังสวนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ ประธานสาขาวิชาภาษาไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย อาจารย์สุริยา ทองคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์คารม ธรรมชยาธร นักเขียน นายอภิสิทธิ์ คนชม พิธีกร และนางสาวชนัญญา เตชจักรเสมา ยูทูบเบอร์/บล็อกเกอร์ เป็นวิทยากรในการสัมมนาดังกล่าว

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 523 094-7 ต่อ 3000

HUSO PKRU Thai Department Seminar 13 Nov 2018 5

HUSO PKRU Thai Department Seminar 13 Nov 2018 3

HUSO PKRU Thai Department Seminar 13 Nov 2018 1

HUSO PKRU Thai Department Seminar 13 Nov 2018 7

HUSO PKRU Thai Department Seminar 13 Nov 2018 2

IMG 7796

HUSO PKRU Thai Department Seminar 13 Nov 2018 8

HUSO PKRU Thai Department Seminar 13 Nov 2018 9

HUSO PKRU Thai Department Seminar 13 Nov 2018 10

HUSO PKRU Thai Department Seminar 13 Nov 2018 12

HUSO PKRU Thai Department Seminar 13 Nov 2018 13

HUSO PKRU Thai Department Seminar 13 Nov 2018 15

HUSO PKRU Thai Department Seminar 13 Nov 2018 16

 

 

 

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย