คมส.ร่วมเสวนา “หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และทิศทางการประกอบอาชีพ” - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Open House 29 Nov 2018 0

คมส.ร่วมเสวนา “หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และทิศทางการประกอบอาชีพ”

เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ประธานสาขา และคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการ Open House PKRU : สัมมนาอาจารย์แนะแนว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีอาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี เป็นตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสวนา “หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และทิศทางการประกอบอาชีพ” ทั้งนี้มีอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนใน 5 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน จำนวน 57 คน เข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 523 094-7 ต่อ 3000

HUSO PKRU Open House 29 Nov 2018 5

HUSO PKRU Open House 29 Nov 2018 8

HUSO PKRU Open House 29 Nov 2018 6

HUSO PKRU Open House 29 Nov 2018 7

HUSO PKRU Open House 29 Nov 2018 12

HUSO PKRU Open House 29 Nov 2018 13

HUSO PKRU Open House 29 Nov 2018 15

HUSO PKRU Open House 29 Nov 2018 14

HUSO PKRU Open House 29 Nov 2018 10

HUSO PKRU Open House 29 Nov 2018 11

HUSO PKRU Open House 29 Nov 2018 9

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย