คมส.จัดอบรมการใช้ระบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU TQF 11 feb 2019 5

คมส.จัดอบรมการใช้ระบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การใช้ระบบกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework : TQF) เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ระบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ณ ห้องประชุมคุณหญิงมุก อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลรายวิชา ข้อมูลผลการเรียนรู้ ข้อมูลโครงการหลักสูตร สำหรับหลักสูตรปี 2555 - 2560 เพื่อใช้ในการอ้างอิงฐานข้อมูลในการจัดทำเอกสาร มคอ.3 – มคอ.7 ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ให้แก่ตัวแทนอาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้ง 10 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์แสงเดือน หังสวนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรกับนางสาวสิริภา ธัญญะไพศาล นักวิชาการศึกษา (ฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา) สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 523 094-7 ต่อ 3000

HUSO PKRU TQF 11 feb 2019 8

HUSO PKRU TQF 11 feb 2019 7

HUSO PKRU TQF 11 feb 2019 13

HUSO PKRU TQF 11 feb 2019 17

HUSO PKRU TQF 11 feb 2019 11

HUSO PKRU TQF 11 feb 2019 10

HUSO PKRU TQF 11 feb 2019 22

HUSO PKRU TQF 11 feb 2019 15

HUSO PKRU TQF 11 feb 2019 12

HUSO PKRU TQF 11 feb 2019 16

HUSO PKRU TQF 11 feb 2019 3

HUSO PKRU TQF 11 feb 2019 18

HUSO PKRU TQF 11 feb 2019 1

HUSO PKRU TQF 11 feb 2019 2

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย