โครงการเสริมสัมพันธภาพศิษย์เก่า คมส. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU 2021 03 13 01

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 อาจารย์แสงเดือน หังสวนัส รองคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสัมพันธภาพศิษย์เก่า คมส. ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) และ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมการอบรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การอบรมหัวข้อ“การทำธุรกิจอย่างไรให้ปัง” โดย นายสุรศักดิ์ ชัยศรี (ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) และการอบรมหัวข้อ “การทำธุรกิจให้อยู่รอดภายใต้สถานการณ์โควิด” โดย นางพัฒน์นรี กลิ่นจันทร์ (ศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมมศาสตร์ และอดีตนายกองค์การนักศึกษา ภาค กศ.บป) นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับทักษะความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อการสอบ ภาค ก. จำนวน 4 รายวิชา ประกอบด้วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาภาษาไทย รายวิชากฎหมาย และรายวิชาภาษาอังกฤษ

https://www.facebook.com/huso.pkru/posts/2965177990420145

HUSO PKRU 2021 03 13 02

HUSO PKRU 2021 03 13 05

HUSO PKRU 2021 03 13 06

HUSO PKRU 2021 03 13 03

HUSO PKRU 2021 03 13 07