ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 เข้าร่วมอบรมทักษะทางด้านดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2564 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Huso pkru mt 17 08 2564 01

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 – 20.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams โดยสแกน QR Code ที่ปรากฏในกำหนดการโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล เพื่อลงทะเบียนและเข้าร่วมอบรมออนไลน์

Huso pkru mt 17 08 2564 02

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย