ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 เข้าร่วมอบรมทักษะทางด้านดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2564 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Huso pkru mt 17 08 2564 01

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 – 20.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams โดยสแกน QR Code ที่ปรากฏในกำหนดการโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล เพื่อลงทะเบียนและเข้าร่วมอบรมออนไลน์

Huso pkru mt 17 08 2564 02