คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโครงการพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยกิจกรรมแรกเป็นของสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จัทราสา ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจถ่ายทอด ประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ในหัวข้อ การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์
 
1
2
3
4
56
7
8
9

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย