คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม PKRU เชื่อมโยงพันธกิจ สู่การพัฒนานวัตกรรม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1
 
 2
 
4
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
15
17
 
  
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI PKRU) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดกิจกรรม “ความเชื่อมโยงพันธกิจ PKRU สู่การพัฒนานวัตกรรม” โดยมี ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย คณาจารย์ เข้าร่วมที่ห้องปะชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี ดร.สุนันท์ ขามิ และนายอภิวัฒน์ ถาวรแก้ว นักพัฒนานวัตกรรม NIA เป็นวิทยากรร่วมพูดคุยในหัวข้อที่เชื่อมโยงการดำเนินด้านวิจัยและพัฒนาของ PKRU ได้แก่ มุมมองนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมฯ และกลไกการสนับสนุนทุนกองทุนสตาร์ทอัพ
 ขอขอบคุณรูปภาพจาก : PRPKRU

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย