โครงการยกระดับการเรียนการสอนสู่การบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และตัวแทนผู้ประกอบการภาครัฐ เอกชนและเจ้าของกิจการ

เข้าร่วมโครงการยกระดับการเรียนการสอนสู่การบูรณาการกับการทำงาน ( CWIE ) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ

 

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ ได้จัดโครงการยกระดับการเรียนการสอนสู่การบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และตัวแทนผู้ประกอบการภาครัฐ เอกชนและเจ้าของกิจการ เข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom ในการนี้ได้มี ดร.อรสา ภาววิมล (ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนา ในหัวข้อ การ สร้างความเข้าใจ ให้แก่สถานประกอบการต่างๆ ทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน CWIE ในเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และเป็นต้นแบบในการทำงาน ให้แก่คณะอื่นๆ ในการยกระดับการเรียนการสอนสู่การบูรณาการกับการทำงาน ( CWIE ) ต่อไป

 

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2627

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย