คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสาขานิติศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
7
 
8
 
10
 
11
 
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
จัดโครงการพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นของสาขานิติศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจถ่ายทอด ประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ ในหัวข้อ เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสาขานิติศาสตร์

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย