คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโครงการทบทวน แผนพิมพ์เขียว (Blueprint) การศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.จังหวัดภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.

อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร สมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย พร้อมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาชุมชน และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในคณะทำงานนโยบายด้านการศึกษา อบจ.จังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.จังหวัดภูเก็ต และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา อบจ.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมโครงการทบทวน แผนพิมพ์เขียว (Blueprint) การศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.จังหวัดภูเก็ต
ณ ห้องประชุมคุณหญิงจัน ชั้น 1 อาคาร 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย