คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นของสาขาวิชาพัฒนาชุมขน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 1

 2

 3

3

4

5

6

7

8

9

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดโครงการพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นของสาขาวิชาพัฒนาชุมขชน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ สายันต์ ไพรชาญจิตร์ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจถ่ายทอด ประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ เชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ด้านการพัฒนาชุมชน แบบมุ่งเป้า

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย