โครงการพัฒนาระบบการให้บริการดูแลนักศึกษา นวัตกรรมระบบการดูแลนักศึกษาเพื่อลดอัตราการออกกลางคัน และการจบการศึกษาตามแผนการเรียน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 จัดโครงการพัฒนาระบบการให้บริการดูแลนักศึกษา นวัตกรรมระบบการดูแลนักศึกษาเพื่อลดอัตราการออกกลางคัน และการจบการศึกษาตามแผนการเรียน

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอาจารย์แสงเดือน หังสวนัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผศ.ดร.วาสนา ชาชิโย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา  ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็นวิทยากรและคณะกรรมการตัดสิน อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมการนำเสนอ “นวัตกรรมระบบการให้บริการดูแลนักศึกษาดีเด่น”จากตัวแทนอาจารย์ทั้ง 10 สาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งสาขาวิชาภาษาไทยได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมระบบการให้บริการดูแลนักศึกษาในกิจกรรมดังกล่าว

 

 01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย