จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2563 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต