นางสาวมณีรัตน์ ศรีคุ้ย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต