นางสาวสิริภา ธัญญะไพศาล - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต