อาจารย์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

 

นางสาวกุลสตรี ปริญญา
ดร.อมรรัตน นาคะโร
นางสาวปิยะกานต์ หนูประกอบ
นางสาวปิยวรรณ  ขาวพุ่ม
นางสาวภาษิตา วั่นเส้น

 • สาขาวิชาภาษาไทย

ผศ.จุฬารัตน์ เสงี่ยม
ผศ.ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์
ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล
นายสุริยา ทองคำ
ผศ.ปรีดา เกื้อก่ออ่อน
นางสาวพัชราภรณ์ คชินทร์

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

ดร.วิกรม จันทรจิตร
นางสาวอัมพา  ทองบุญยัง
ดร.เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง
นางสาวจิราวรรณ สุทธิธรรม
นายบุญชู กออุดมรัตน์
นายขจร ทุ่มศรี
นายปธกร ทองบุญยัง
รศ.กุสุมาลย์ แก้วอุดม
ผศ. ศุภิกา นิรัติศัย
นายปัณณวิชญ์ ผสมทรัพย์
นางสาวอังคณา วารีศรี
นายธำรงค์ บริเวธานันท์
นางสาวเนตรชนก สัญกูล
นายสุณัย รัตนอินทนิล

 • สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

 

นางสาวชมพูนุท รัตนเลิศนาวี
ดร.วรากร อังศุมาลี
นางสาวกฤตพร สินชัย
นางสาวคุณิตา เดชะโชติ
นางสาวแตงเถา แซ่เจี๋ย
นางสาวสิริรัตน์ แก้วหีตนุ้ย
นางสาวณัฐฐิดา โพชสาลี

 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ
นายสนธยา ปานแก้ว
ดร.สุนันทา คันธานนท์
ดร.กฤต เกษตรวัฒนผล
นายอัครวัฒน์  จิตหาญ
ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว
ผศ.ทิพวรรณ ประยงค์รัตน์
ดร.จารุณี คงกุล
นางสาวพรพิมล เตียมวัง
นางสาวศศิวรรณ โสภา
ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์
ดร.วาสนา ศรีนวลใย

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

ผศ.เฉลิมพร วรพันธกิจ
นางแสงเดือน หังสวนัส
นายวัชรพงษ์ เกื้อวงศ์
นางสาวชลิดา แย้มศรีสุข
นายวรพร อรรคศรีวร
นางสาววรัญญา ท่าห้อง
นางสาวจุฬาลักษณ์ โกยศิริพงศ์
นางสาวรัชนีวรรณ หมื่นพันธ์
นางสาวภัทรมน  กาเหย็ม
นางสาวยุสรอ โอมณี

 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

 

นางอาริษา รุจิรวนิชวงศ์
นายธีรพงษ์  หนูไชยแก้ว
นายศักดิ์ชัย บุญรอดรักษ์
นายมาฤทธิ์  กาญจนารักษ์
นายบุญยกร พนมอุปการ
ผศ.องอาจ เจ๊ะยะหลี
ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ

 

ผศ.ดร.ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ผศ.ทวีรัตน์ กุลดำรงวิวัฒน์
ผศ.ดร.คารว์  พยุงพันธุ์
ผศ.ไพฑูรย์ ทองดี

 • สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกศิลปะการจัดการแสดง

 

ผศ.ดร.วิกรม กรุงแก้ว
ดร.วชิราภรณ์ ชนะศรี
ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพศักดิ์ นาคเสนา
ผศ.สุพรรษา สุวรรณ์

 • สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต

 

ดร.พิชานันต์ พูลเกิด
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง
นายยุติกร คำแก้ว
นางสาวมุขนิชกานต์ อุประ
ดร.ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
นายณภัทร จันทร์อยู่