• หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

 

นางสาวกุลสตรี ปริญญา
ดร.อมรรัตน นาคะโร
นางสาวปิยะกานต์ หนูประกอบ
นางสาวปิยวรรณ  ขาวพุ่ม
นางสาวภาษิตา วั่นเส้น

 

 • หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

 

นางสาวชมพูนุท รัตนเลิศนาวี
ดร.วรากร อังศุมาลี
นางสาวกฤตพร สินชัย
นางสาวคุณิตา เดชะโชติ
นางสาวแตงเถา กุ้งแก้ว
นางสาวสิริรัตน์ แก้วหีตนุ้ย

 

 • หลักสูตรนิติศาสตร์

 

นางอาริษา รุจิรวนิชวงศ์
นายธีรพงษ์  หนูไชยแก้ว
นายศักดิ์ชัย บุญรอดรักษ์
นายมาฤทธิ์  กาญจนารักษ์
นายบุญยกร พนมอุปการ
ผศ.องอาจ เจ๊ะยะหลี
นางสาวเพียงจิต ตันติจรัสวโรดม

 

 • หลักสูตรทัศนศิลป์

 

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ผศ.ไพฑูรย์  ทองดี
ผศ.ทวีรัตน์ กุลดำรงวิวัฒน์
ผศ.ดร.คารว์  พยุงพันธุ์
ผศ.ปัทมาสน์ พิณนุกูล

 

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

 

นางแสงเดือน หังสวนัส
ผศ.ดร.ประสงค์ โตนด
นางสาวจุฬาลักษณ์ โกยศิริพงศ์
นางสาวปนัดดา ทรัพย์สมาน
นายวัชรพงษ์ เกื้อวงศ์
นายเฉลิมพร วรพันธกิจ
นางสาวภัทรมน  กาเหย็ม
นางสาวรัชนีวรรณ หมื่นพันธ์
นางสาววรัญญา ท่าห้อง
นางสาวชลิดา แย้มศรีสุข
นายวรพร อรรคศรีวร

 

 • หลักสูตรภาษาไทย

 

ผศ.ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์
นายสุริยา ทองคำ
ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล
ผศ.จุฬารัตน์ เสงี่ยม
นางปรีดา สุวรรณจันทร์
นางสาวพัชราภรณ์ คชินทร์

 

 • หลักสูตรศิลปะการจัดการแสดง

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพศักดิ์ นาคเสนา
รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์
ดร.วชิราภรณ์ ชนะศรี
นางสาวสุพรรษา สุวรรณ์
ผศ.ดร.วิกรม กรุงแก้ว

 

 • หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบ

 

ดร.พิชานันต์ พูลเกิด
นางสาวมุขนิชกานต์ อุประ
นายยุติกร คำแก้ว
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง

 

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

นางสาวอัมพา  ทองบุญยัง
นางสาวจิราวรรณ สุทธิธรรม
นายบุญชู กออุดมรัตน์
นายวิกรม จันทรจิตร
นายขจร ทุ่มศรี
นายปธกร ทองบุญยัง
Mr.Gary Dawson
Mr.Harold Mccarthy
นายธำรงค์ บริเวธานันท์
นางสาวเนตรชนก สัญกูล

 

 • กลุ่มภาษาต่างประเทศ

 

ดร.เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง
รศ.กุสุมาลย์ แก้วอุดม
นางสาวศุภิกา นิรัติศัย
นายปัณณวิชญ์ ผสมทรัพย์
นางสาวอังคณา วารีศรี

 

 • หลักสูตรการพัฒนาชุมชน

 

นายสนธยา ปานแก้ว
ดร.สุนันทา คันธานนท์
ดร.กฤต เกษตรวัฒนผล
นายอัครวัฒน์  จิตหาญ
ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว
ผศ.ทิพวรรณ ประยงค์รัตน์
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ
ดร.จารุณี คงกุล
นางสาวพรพิมล เตียมวัง
นางสาวศศิวรรณ โสภา
ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์
ดร.วาสนา ศรีนวลใย

 

 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์