นางสาวกุลสตรี ปริญญา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 01

 

ชื่อ: นางสาวกุลสตรี ปริญญา

ตำแหน่ง

   - ประธาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์