นางสาวภาษิตา วั่นเส้น - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 5

ชื่อ: นางสาวภาษิตา วั่นเส้ง

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์