นางสาวแตงเถา แซ่เจี๋ย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 5555

ชื่อ: นางสาวแตงเถา แซ่เจี๋ย

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร