อาจารย์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

แกไขได 19

 

ชื่อ: รองศาสตราจารย์องอาจ เจ๊ะยะหลี

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชานิติศาสตร์