ผศ.องอาจ เจ๊ะยะหลี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 2

 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ เจ๊ะยะหลี

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชานิติศาสตร์