ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต