อาจารย์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 4

 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ ทองดี

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ

fram huso 3

 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารว์ พยุงพันธุ์

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ

fram huso 1

 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ

fram huso 2

 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีรัตน์ กุลดำรงวิวัฒน์

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ

fram huso 5

 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาสน์ พิณนุกูล

ตำแหน่ง

   - ประธาน วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ