ผศ.ไพฑูรย์ ทองดี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 4

 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ ทองดี

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ