ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 1

 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ