ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธุ์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 3

 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารว์ พยุงพันธุ์

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ