ผศ.ดร.ปัทมาสน์ พิณนุกูล - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 5

 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาสน์ พิณนุกูล

ตำแหน่ง

   - ประธาน วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ