อาจารย์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 11

ชื่อ: นางสาวยุสรอ โอมณี

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

fram huso 8

 

ชื่อ: นางสาวจุฬาลักษณ์ โกยศิริพงศ์

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์