ผศ.เฉลิมพร วรพันธกิจ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 2

 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพร วรพันธกิจ

ตำแหน่ง

   - ประธาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์