นางสาวรัชนีวรรณ หมื่นพันธ์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต