นางสาวชลิดา แย้มศรีสุข - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 6

ชื่อ: นางสาวชลิดา แย้มศรีสุข

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์