นางสาวยุสรอ โอมณี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 11

ชื่อ: นางสาวยุสรอ โอมณี

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์