ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต