ผศ.จุฬารัตน์ เสงี่ยม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต