ผศ.ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต