อาจารย์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 5

 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรษา สุวรรณ์

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ วิชาเอกศิลปะการจัดการแสดง

fram huso 3

 

ชื่อ: ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพศักดิ์ นาคเสนา

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ วิชาเอกศิลปะการจัดการแสดง

fram huso 4

 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม กรุงแก้ว

ตำแหน่ง

   - ประธาน วิชาเอกศิลปะการจัดการแสดง

fram huso 1

 

ชื่อ: ดร.วชิราภรณ์ ชนะศรี

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ วิชาเอกศิลปะการจัดการแสดง