ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพศักดิ์ นาคเสนา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 3

 

ชื่อ: ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพศักดิ์ นาคเสนา

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ วิชาเอกศิลปะการจัดการแสดง