ดร.วชิราภรณ์ ชนะศรี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 1

 

ชื่อ: ดร.วชิราภรณ์ ชนะศรี

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ วิชาเอกศิลปะการจัดการแสดง