ดร.พิชานันต์ พูลเกิด - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 1 3 

 

ชื่อ: ดร.พิชานันต์ พูลเกิด

ตำแหน่ง

   - ประธาน วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต