ดร.ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 559955

 

ชื่อ: ดร.ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต