ดร.สุวิชา พึ่งเกตุ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 15

 

ชื่อ: ดร.สุวิชา พึ่งเกตุ

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต