อาจารย์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 01

 

ชื่อ: นางสาวกุลสตรี ปริญญา

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

 

fram huso 19

ชื่อ: นางสาวเนตรชนก สัญกูล

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

fram huso 10

 

ชื่อ: นายธำรงค์ บริเวธานันท์

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

fram huso run123

ชื่อ: นายสุณัย รัตนอินทนิล

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

fram huso 13

ชื่อ: นางสาวอังคณา วารีศรี

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ