ผศ. ศุภิกา นิรัติศัย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 12

 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภิกา นิรัติศัย

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ