นายปัณณวิชญ์ ผสมทรัพย์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 11

 

ชื่อ: นายปัณณวิชญ์ ผสมทรัพย์

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ