ผศ.ทิพวรรณ ประยงค์รัตน์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต