ผศ.ทิพวรรณ ประยงค์รัตน์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 2

 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ ประยงค์รัตน์

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน