ดร.จารุณี คงกุล - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 10

 

ชื่อ: ดร.จารุณี คงกุล

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน