นางสาวพรพิมล เตียมวัง - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 11

 

ชื่อ: นางสาวพรพิมล เตียมวัง

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน